1 A Biztonsági Ígéretünk

Célunk, hogy egy olyan kultúrát teremtsünk, amelyben a minden Vodafone dolgozó tisztán látja, hogy számunkra mennyire fontos a munkavállalók adatainak védelme és a védelem biztosítása elsődleges feladatunk. A Biztonsági ígéretünk lefekteti azon alapokat, amik mentén az adatok védelme megtörténik, továbbá a munkavállalókkal, partnerekkel és részvényesekkel fontos kérdésekről történő kommunikáció folyik – úgy, mint új termékek kialakítása az adatvédelem érdekében vagy közreműködés a jogi úton történő végrehajtás során.

A Vodafone adatvédelmi alapelvei:

Hogyan működünk?

* Elszámoltathatóság: a vállalati csoporton keresztül az ezen alapelveknek való megfelelés számon kérhető, beleértve azt, amikor a partnerekkel és a beszállítókkal dolgozunk együtt. Rendelkezünk számon kérhető adatvédelmi megfelelési előírásokkal és figyeljük, valamint kikényszerítjük az ezen alapelveknek való megfelelést.

* Tisztesség és jogszerűség: tisztességes és igazságos módon megfelelünk az adatvédelmi jogszabályoknak és törvényeknek. A jobb és teljesebb adatvédelmi jogszabályok és sztenderdek kidolgozása érdekében együttműködünk a kormánnyal, szabályozó szervekkel, törvényhozókkal és a szabályozás kialakítójával.

* Nyitottság és őszinteség: egyértelműen jelezzük amennyiben valamely cselekményünk az adatvédelmet érintené, biztosítjuk, hogy cselekményeink az elmondottakat tükrözik és nyitottak vagyunk bármilyen visszajelzésre.

* Választás és hozzáférés: az embereknek megadjuk az egyszerű és hatékony választás lehetőségét az adataikkal kapcsolatosan és az egyének számára biztosítjuk, amennyiben lehetséges, hogy hozzáférjenek, frissítsék vagy töröljék személyes adataikat.

Hogyan kezeljük és védjük az adatokat?

* Felelős adatkezelés és korlátozott nyilvánosságra hozatal: megfelelő adatkezelési gyakorlatot folytatunk a megfelelő személyes adatkezelés érdekében. Gondosan választjuk meg azon partnereinket, akik a személyes adatok kezelésében részt vesznek és a személyes adatok továbbítását a partnereink részére csak az adatvédelmi nyilatkozat szerint és csak a munkavállalók által megengedett mértékben végezzük.

* Adatbiztonsági intézkedések: megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, módosítástól vagy törléstől megvédjük.

Hogyan fejlesztjük a termékeinket és szolgáltatásainkat?

* Beépített adatvédelem: az adatvédelem figyelembe vétele kulcsfontosságú termékeink és szolgáltatásaink tervezésekor, fejlesztésekor és nyújtásakor.

Hogyan hozunk döntést?

* Egyensúly: amikor az adatvédelmet más, a szabad és biztonságos társadalomhoz szükséges kötelezettségekkel kell szembeállítanunk, azon dolgozunk, hogy intézkedéseinknek minél kisebb kihatása legyen az érintettek privát szférájára.

2 Kik vagyunk mi?

Vodafone Magyarország Zrt. a személyes adatok kezelője. A Vodafone Csoport tagjai vagyunk, irányítjuk a HR működését, ideértve a Vodafone munkavállalóival kapcsolatos személyes adatok kezelését.

Az iroda bejegyzett székhelye: Lechner Ödön fasor 6., 1096 Budapest; Cégjegyzékszám: 01-10-044159; Adószám: 11895927-2-44.. A Hogyan veheted fel velünk a kapcsolatot részben további részleteket találsz elérhetőségeinkkel kapcsolatban.

3 Definíciók

Jelen nyilatkozat értelmében:

“mi” a Vodafone Magyarország Zrt–t jelenti;

“harmadik fél” a rajtad és rajtunk illetve a Vodafone Csoport tagjain kívüli személyeket jelöli; és

“Vodafone” vagy “Vodafone Csoport” a Vodafone Group Plc-t vagy bármely olyan társaságot vagy szervezetet jelöl, amelyben a Vodafone Group Plc 50 % vagy annál magasabb részesedéssel rendelkezik.

Továbbá a szeretnénk bemutatni a legfontosabb adatvédelmi meghatározásokat:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Bizottság: az Európai Bizottság;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

munkavállaló: a Vodafone bármely jelenlegi, korábbi és leendő munkavállalója;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

Adatvédelmi hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

4 Az alapok

4.1 A veled kapcsolatban gyűjtött személyes adatok

4.1.1 Hogyan gyűjtük a veled kapcsolatos személyes információkat?

4.1.2 Személyes adatokat gyűjtünk azzal kapcsolatban, amikor általános érdeklődést mutatsz, vagy egy meghatározott pozícióra jelentkezel a Vodafone-hoz. Az általunk rólad gyűjtött információk egy része szükséges ahhoz, hogy elbíráljuk a jelentkezésedet és kapcsolatba lépjünk veled a felvételi eljárás során. Ilyen pl. a telefonszám, az e-mail cím, önéletrajz. Amennyiben nem adod meg ezeket az adatokat, nem fogjuk tudni elbírálni a jelentkezésedet vagy kapcsolatba lépni veled annak érdekében, hogy behívjunk interjúra, vagy ajánlatot tegyünk neked. Gyűjthetünk továbbá rólad információt munkaközvetítőktől, vagy az internetről, ahol nyilvánosan elérhetővé tetted ezeket az adatokat, például megtalálhatjuk a profilodat LinkedIn-en és kapcsolatba léphetünk veled az elérhető pozíciókkal kapcsolatban.A veled kapcsolatban gyűjtött személyes adatok kategóriái, például:

a) Személyes információk, mint például a név, születési hely és idő, cím, anya leánykori neve, nemzetiség, nem, magán e-mail cím, telefonszám, vész esetén értesítendő személy adatai;

b) Információk a munkaviszonnyal kapcsolatban, amely olyan a munkával összefüggő adatokat jelent, mint például a munkavállaló száma, a munkaszerződés, a feltételek módosítása, nyilatkozatok dolgozóként, felmondás, munkalap, éves szabadság, céges e-mail cím, céges mobiltelefonszám, pozíció, munkaleírás, munkakörbe nem tartozó feladatok elvégzésére irányuló utasítás;

c) Toborzási információk, mint a jelentkezés, önéletrajz, interjú feljegyzések, ajánlás a korábbi munkáltatótól, belsős ajánlások, Erkölcsi bizonyítvány (amennyiben ágazati jogszabály igényli meg), iskolai végzettség, képesítések, posztgraduális és szakképesítések és ezek igazolásai, beszélt nyelvek és nyelvvizsga okmányok, pszichometriai teszteredmények;

d) Fizetési és kifizetési információk, mint például a társadalombiztosítási szám, adószám, fizetési kivonat, banki adatok, adóbevallás részletei, költségkövetelések, nyugdíj adatok, családi állapot és gyermekek adatai;

e) Általános HR ügyintézéssel kapcsolatos információk, a HR-rel való általános levelezés, leépítési beszámolók, panasz feljegyzések;

f) Biztonság a munkahelyen, mint a zártláncú biztonsági kamera felvételei vagy a belépő kártya nyilvántartása;

g) Bizonyos esetekben Biometrikus adatok, mint például belépőkártyához tartozó fénykép vagy céges esemény során készített felvételek

h) Azonosítói adatok, mint személyi azonosító igazolványszám, regisztrációs kártyaszám és tartózkodási engedély nem magyar állampolgárok számára;

i) Autentikációs adatok, mint a toborzási oldalon használt felhasználónév és jelszó;

j) Sütik, bizonyos belsős HR oldalakon illetve a Vodafone intraneten.

Bizonyos esetekben különleges adatot is gyűjthetünk veled kapcsolatban – de kizárólag akkor, amikor mint munkáltatót terhelő jogi kötelezettségeink teljesítéséhez az kifejezetten szükséges vagy az adat önkéntesen kerül megadásra. Például:

a) a kiválasztási folyamat során történő biztonsági ellenőrzésre tekintettel bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatokat is gyűjthetünk, illetve az adott országban való munkavégzéshez szükséges engedély adatait is, amennyiben munkajogi vagy egyéb ágazati jogszabály megköveteli azt;

b) adatokat gyűjthetünk a faji illetve etnikai eredetedről annak érdekében, hogy a munkahelyi egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogi követelményeknek megfeleljünk – ezeket azonban csak olyan esetben, amikor beleegyezésedet adod, és önként továbbítod az adatokat felénk;

4.1.3 A Vodafone az alábbiak alapján kezeli a személyes adatokat:

1) A Vodafone jogos üzleti érdeke, amikor a Vodafone-hoz jelentkezel valamilyen pozícióba, személyes információt adsz át magadról és beleegyezel, hogy a jelentkezésed elbírálása, a felvételi folyamaton keresztüli áthaladása, az alkalmasságodról való döntés meghozatala és a felvételi folyamat során veled történő kapcsolatfelvétel érdekében felhasználjuk ezt az információt.

2) Az általad adott beleegyezés alapján megkérhetünk, hogy önkéntesen szolgáltass információt, ideértve pl. a korosztályodat és a nemedet. Bármikor visszavonhatod a hozzájárulásodat a jelölti profilod szerkesztésével.

3) A törvénynek való megfelelés, amennyiben bizonyos adatok kezelése szükséges egyes kötelező jogi előírásoknak való megfelelés érdekében.

4.2 Hogyan használjuk a veled kapcsolatos adatokat?

A rólad gyűjtött személyes adatokat a következő célokra tekintettel kezeljük

* Emberek toborzása adott állásokra, az általad megadott információt megosztjuk azzal a Vodafone céggel, amelyhez jelentkezel, hogy elbírálják és feldolgozzák a jelentkezésedet és elvégezzék a helyi jog által megkívánt ellenőrzéseket. Amennyiben több állásra jelentkezel, az adataid minden olyan Vodafone céggel megosztásra kerülnek, ahova jelentkeztél.

* Erőforrás menedzsment, amennyiben általánosan érdeklődsz Vodafone-os karrier iránt, az információt, amelyet megadsz, megtartjuk, és a Vodafone alkalmazottai tanulmányozzák majd a jövőben felmerülő üresedések betöltése érdekében. Amennyiben sikertelenül jelentkezel egy meghatározott állásra, az általad megadott információt megtartjuk annak érdekében, hogy a jövőbeli, számodra testhezálló megüresedések esetén számításba vehessünk téged – de csak amennyiben hozzájárulásodat adod ehhez.

* Alkalmazotti nyilvántartás készítése, amennyiben az állásjelentkezésed sikeres, az általad a jelentkezési folyamat során megadott adatok az alkalmazotti nyilvántartásod részét képezik, és a munkaviszonyod adminisztrációját és a Vodafone-os pályafutásod igazgatását szolgálják majd.

* Elemzések, az általad szolgáltatott személyes információkat különféle jelentési célokra is felhasználhatjuk, ideértve például a diverzitás célkitűzésekről szóló beszámoló vagy a jelöltek fajtáiról és a jelentkezések mennyiségéről szóló, a Vodafone-nak tett beszámoló elkészítését. Ezekben a beszámolókban nem azonosítunk téged személyesen.

* Szűrés, bizonyos körülmények között automatizált döntéshozatalt alkalmazunk a jelentkezésed megfelelőségéről hozott döntés során, meghatározott feltételek alapján. Például a diplomá-soknak megfelelő angoltudással és egyetemi diplomával kell rendelkezniük ahhoz, hogy állást kaphassanak a Vodafone-nál – erről értesítünk téged, akárhonnan is szerzünk információt ehhez az automatizált döntéshozatalhoz.

* Sütik, sütiket használunk annak felmérésére, hogy hogyan használod a felvételi honlapunkat és hogy hogyan javíthatjuk a látogatói élményeket.

4.3 Kinek továbbítjuk a veled kapcsolatos adatokat?

Személyes jellegű információkat továbbíthatunk a következők részére:

* a Vodafone Csoportba tartozó más cégek, amelyek csak és kizárólag a 4.2-es részben megjelölt célokra használhatják fel az információkat;

* Harmadik személyek, például munkaközvetítők, tesztszolgáltatók és mások, akik segíthetnek a megüresedett állások betöltésében, a jelöltek alkalmasságának elbírálásában és a jelentkezések feldolgozásában. Amennyiben harmadik személyekhez fordulunk, a Vodafone biztosítja, hogy megfeleljenek ugyanazon adatvédelmi és biztonsági előírásoknak, amelyeknek a Vodafone is megfelel;

* Bűnüldöző szervek, kormányzati szervek, szabályozó hatóságok, bíróságok vagy egyéb közigazgatási hatóságok, amennyiben erre szükség van, vagy ha a törvény erre feljogosít minket;

* Harmadik személy, vagy szerv, amennyiben az információ megosztása szükséges a vonatkozó jogszabályoknak, vagy más szabályozási követelménynek való megfelelés érdekében.

4.4 Hol kezeljük a veled kapcsolatos adatokat?

A fentiek megvalósítása során szükséges lehet a személyes adataidnak a Vodafone Csoportba tartozó más cégekhez vagy a jelentkezésed szerinti országon kívüli országba – ideértve az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokat is – található harmadik félhez történő továbbítása. Amennyiben az Európai Gazdasági Térségen kívüli országba küldjük a személyes adataidat, többek között az illetékes hatóságok által jóváhagyott sztenderd szerződések használatával és egyéb, a személyes adataid védelmére szolgáló, megfelelő technikai és szervezési intézkedések megkövetelésével biztosítjuk, hogy ezen adattovábbítások megfelelő jogalappal történjenek és, hogy a személyes adataid a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő védelmet élvezzenek,. Kérünk, hogy keresd fel a helyi Adatvédelmi Tisztviselőt amennyiben szeretnél többet megtudni a nemzetközi adattovábbításokkal kapcsolatos jogi kötelezettségeinknek való megfelelésünkről. A tisztviselő elérhetősége az ezen adatkezelési nyilatkozat 7-es, „Hogyan lépj velünk kapcsolatba” részében található.

4.5 Milyen hosszan tároljuk a veled kapcsolatos adatokat?

Az adataidat a felvételi eljáráshoz szükséges ideig őrizzük meg. Amennyiben sikeres a jelentkezésed, az adataidat a munkaviszonyod időtartamára megőrizzük arra az esetre, ha más pozíciókra jelentkeznél a Vodafone-on belül. Amennyiben nem tudunk neked pozíciót ajánlani, 6 hónapig megtarthatjuk az adataidat annak érdekében, hogy a jövőben kapcsolatba tudjunk lépni veled a számodra esetlegesen megfontolandó pozíciókkal kapcsolatban, de csak abban az esetben, ha ehhez hozzájárulsz. A hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod a jelölti profilodban.

A visszatartási politikánknak megfelelően anonimizáljuk az adataidat, és megőrizhetjük ezen anonimizált adatokat a felvételi eljárás ellenőrzése céljából. Például jelentéseket készíthetünk annak felmérésére, hogy milyen nemzetiségek jelentkeztek a Vodafone-hoz az elmúlt 12 hónapban – ezekben a jelentésekben nem leszel beazonosítható és hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod a jelölti profilodban, az adataid frissítésével.

5 Az érintettként téged megillető jogok

a) Az adatok helyesbítéséhez vagy frissítéséhez való jog: jogod van az általunk rólad birtokolt adat kijavításához, amennyiben az nem helytálló. Amennyiben az adat frissítésre szorul, vagy úgy gondolod, hogy nem helytálló, a jelölti profilodban frissítheted az adataidat vagy bármikor kapcsolatba léphetsz velünk a frissítésért e-mailen keresztül a hrservicesbox.hu@vodafone.com címen;

b) Hozzáféréshez való jog: Szeretnél egy másolatot az általunk rólad birtokolt adatokról? A személyes adataidról e-mailen keresztül a hrservicesbox.hu@vodafone.com címen kérhetsz másolatot;

c) Tiltakozáshoz való jog: jogod van tiltakozni az ellen, hogy a Vodafone a 4.2. „Hogyan használjuk a veled kapcsolatos adatokat?” című pontban megjelölt célból feldolgozza az adataidat. Ebbe beletartozik például az, amikor automatikus döntést hozunk rólad ellenőrzési céllal. Amennyiben tiltakozni kívánsz a kezelés ellen, módosíthatod a jelentkezésedet a jelölti profilodban, vagy visszavonhatod a jelentkezésedet. E-mailen keresztül a hrservicesbox.hu@vodafone.com címen tehetsz tiltakozási kérelmet, vagy vitathatod az automatikus döntést, amelyet rólad hoztunk.

d) Törléshez való jog: egyes körülmények esetén jogod van kérelmezni, hogy töröljük a személyes adataidat, amelyeket rólad tárolunk. E-mailen keresztül a hrservicesbox.hu@vodafone.com címen kérheted az adataid törlését.

e) Az adataid kezelésének korlátozásához való jog: Amennyiben úgy érzed, hogy az általunk rólad birtokolt adat nem helytálló, vagy nem szeretnéd, hogy kezeljük azt, kérheted ezen adatok kezelésének korlátozását. E-mailen keresztül a hrservicesbox.hu@vodafone.com címen kérheted az adatkezelés korlátozását.

f) Adathordozhatósághoz való jog: egyes körülmények esetén jogod van magaddal vinni a számunkra megadott személyes adataidat. E-mailen keresztül a hrservicesbox.hu@vodafone.com címen kérhetsz másolatot a személyes adataidról.

6 Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat módosításai

A jelen adatvédelmi nyilatkozat időről időre frissítésen megy keresztül, ezért azt ajánljuk, hogy annak aktuális szövegét a felvételi oldalon rendszeresen ellenőrizd. Amennyiben jelentős változtatást eszközlünk, erről téged is értesítünk azon a felvételi oldalon, amelyet a jelentkezéshez használsz majd.

7 Hogyan lépj velünk kapcsolatba?

Amennyiben további kérdésed van az adatvédelmi nyilatkozattal, vagy az adataid kezelésével kapcsolatban, kérünk, hogy lépj kapcsolatba a VF-HU Adatvédelmi Tisztviselőjével: privacy_vfhu@vodafone.com

Az Adatvédelmi Hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóság (NAIH) cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, 1125 Budapest telefonszám: +36 1 391 1400 fax: +36 1 391 1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu

Amennyiben panasszal élnél az adataid kezelésével kapcsolatban, vagy úgy gondolod, hogy személyi jogok sértése történt, kérünk, hogy keresd fel az Adatvédelmi Tisztviselőnket. Azonban, ha úgy látod, hogy a megbeszélések nem jutnak eredményre, panaszodat benyújthatod az Adatvédelmi Hatóságnál is (fentebb találhatod elérhetőségüket).

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az dönthetsz úgy, hogy az eljárást a lakcímed vagy lakóhelyed szerint illetékes bíróság előtt indítod meg.

Latest Posts


Just some of our recent awards