1 Kdo jsme

Správcem vašich osobních údajů je Vodafone Czech Republic („Vodafone”). Jsme členem skupiny Vodafone a řídíme personální operace, včetně zpracování osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání ve společnosti Vodafone, kam se hlásíte.

Naše sídlo je náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5. Jsme zapsáni v obchodním rejstříku České republiky pod číslem 25788001. Podrobnosti o tom, jak nás kontaktovat, jsou v části „Jak nás kontaktovat”.

2 Definice

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů:

„my" znamená Vodafone Czech Republic a.s.;

„třetí strana“ znamená někdo, kdo nejste vy, kdo nejsme my nebo kdo není součástí Vodafone Group; a

„Vodafone Group" znamená společnost Vodafone Group Plc a jakoukoliv společnost nebo organizaci, ve které Vodafone Group Plc vlastní 50% nebo více základního kapitálu

3 Základní pravidla

3.1 Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

3.1.1 Vodafone bude zpracovávat vaše osobní údaje na základě:

1. Oprávněného obchodního zájmu společnosti Vodafone: když se ucházíte o pozici ve Vodafone, poskytnete nám své osobní údaje a souhlasíte s tím, že tyto údaje můžeme použít k posouzení vaší žádosti, k jejímu projednání, rozhodnutí o vhodnosti pozice a kontaktování vás během procesu náboru a obsazení pozice.

2. Souhlasu, který poskytnete: můžeme vás požádat o dobrovolné poskytnutí údajů, souhlas můžete kdykoliv odvolat úpravou profilu uchazeče.

3. Dodržení právních předpisů, pokud jsou určité údaje nezbytné pro splnění zákonných nebo regulačních požadavků.

3.1.2 Jak vaše osobní údaje shromažďujeme

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když vyjádříte obecný zájem o zaměstnání nebo žádáte o konkrétní pozici ve společnosti Vodafone. Některé údaje, které o vás shromažďujeme, jsou nutné pro posouzení vaší žádosti a kontakt s vámi v průběhu jejího zpracování, jsou to např. vaše telefonní číslo, e-mailová adresa a životopis. Pokud tyto údaje neposkytnete, nebudeme schopni provést posouzení vaší žádosti ani vás kontaktovat, abychom vás pozvali k pohovoru nebo vám učinili nabídku. Vaše údaje také můžeme obdržet od personálních agentur nebo z veřejného internetu, pokud jste tyto údaje veřejně zpřístupnili; například můžeme najít váš profil na LinkedIn a informovat vás o vhodných pozicích.

3.1.3 Typy osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat, jsou například:

1) Osobní údaje, např. jméno, osobní e-mailová adresa, aktuální adresa, telefonní číslo;

2) Údaje získané v rámci přijímání do zaměstnání, např. formulář žádosti (webová stránka a papírová forma), životopis, profesní životopis, poznámky z pohovoru úspěšných uchazečů, poznámky z pohovoru neúspěšných uchazečů, video pohovory, doporučení od předchozího zaměstnavatele, výsledky psychometrických testů;

3) Interní informace o uchazečích, např. doporučení od společnosti Vodafone, poznámky z pohovorů, interní převody nebo povýšení, dokumenty o plánování postupu;

4) Identifikační údaje, např. doklad totožnosti pro potřeby ověření totožnosti;

5) Ověřovací údaje, např. uživatelské jméno a heslo pro portál náboru;

6) Soubory cookie, např. cookies týkající se výkonu a funkčnosti.

Můžeme také zpracovávat vaše citlivé osobní údaje - ale pouze pokud je to naprosto nezbytné pro posouzení vhodnosti vaší osoby na pozici, o kterou se ucházíte.

a) můžeme shromažďovat výpisy z rejstříku trestů.

b) Můžeme shromažďovat údaje, jako je váš věk, abychom mohli vyhodnotit, kdo se uchází o pozice ve společnosti Vodafone za účelem splnění našich cílů v oblasti rozmanitosti a začlenění pracovníků, ale pouze pokud tyto údaje poskytnete dobrovolně a dáte nám souhlas s jejich zpracováním.

3.2 Jak údaje o vás používáme

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, můžeme zpracovávat pro následující účely:

* Při náboru pracovníků budou údaje, které nám poskytnete, sdíleny se společností Vodafone, ve které chcete pracovat, abychom mohli vaši žádost posoudit a zpracovat a provést veškerá ověření vyžadovaná místními právními předpisy. Pokud se ucházíte o více než jedno volné místo, budou vaše údaje sdíleny s každou společností Vodafone, u které máte podanou žádost;

* Využívání zdrojů při obsazování pozic: pokud projevíte obecný zájem o profesní kariéru u Vodafone, budou vámi poskytnuté údaje u nás uschovány a mohou být při obsazování volných pracovních míst vyhledány lidmi zaměstnanými ve Vodafone. Pokud se ucházíte o konkrétní volné místo, ale neuspějete, uschováme vámi poskytnuté údaje, abychom vás mohli v budoucnu kontaktovat při obsazování vhodné volné pracovní pozice, avšak pouze pokud nám k tomu dáte svůj souhlas.

* Vytvoření zaměstnanecké evidence: pokud bude vaše žádost o zaměstnání úspěšně vyřízena, stanou se údaje, které poskytnete během procesu vyřizování žádosti, součástí vaší zaměstnanecké evidence a budou sloužit ke správě vašeho zaměstnání a řízení vaší kariéry u společnosti Vodafone.

* Analýzy: některé vámi poskytnuté osobní údaje můžeme použít pro různé účely reportingu, například v oblasti typu uchazečů, počtu žádostí podaných společnosti Vodafone a souvisejících trendů; v těchto zprávách nebude vaše totožnost identifikována.

* Screening: za určitých okolností budeme o vhodnosti vaší žádosti rozhodovat automaticky na základě určitých kritérií. Například absolventi vysoké školy musí mít výborné znalosti angličtiny a ukončené vysokoškolské vzdělání, aby splnili podmínky pro danou pozici ve Vodafone; vždy vás upozorníme, když shromažďujeme údaje pro automatizované rozhodnutí.

* Cookies: používáme cookies k pochopení toho, jak používáte naše internetové stránky určené pro nábor pracovníků a jak můžeme zlepšit zákaznické zkušenosti.

3.3 S kým vaše údaje sdílíme

Vaše údaje můžeme sdílet s:

* ostatními společnostmi ve skupině Vodafone, které budou zpracovávat vaše osobní údaje výhradně a pouze pro účely uvedené v části 4.1.4;

* třetími stranami, kterými jsou např. personální agentury, poskytovatelé testů a další, kteří nám pomáhají obsadit volná pracovní místa a posoudit vhodnost uchazečů a zpracovat jejich žádosti. V případě, že používáme třetí strany, společnost Vodafone zajistí, aby splňovaly stejné standardy ochrany a zabezpečení osobních údajů jako Vodafone;

* orgány činnými v trestním řízení, vládními úřady, regulačními úřady, soudy nebo jinými veřejnými orgány, pokud jsme k tomu povinni nebo oprávněni na základě právních předpisů;

* třetími osobami nebo subjekty, kdy je takové sdílení vyžadováno pro splnění všech platných právních předpisů nebo právních nebo regulačních požadavků.

3.4 Kdy vaše údaje zpracováváme

Při provádění výše uvedeného budeme možná muset vaše osobní údaje předávat jiným společnostem ve skupině Vodafone nebo třetím stranám, které se nacházejí (nebo jejichž servery mohou být umístěny) v jiné zemi, než ve které podáváte žádost, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Pokud zašleme vaše osobní údaje do země, která není v EHP, zajistíme, aby existoval právní základ pro takový převod a aby vaše osobní údaje byly dostatečně chráněny, jak to vyžadují platné právní předpisy, například použitím standardních dohod schválených příslušnými orgány a požadováním dalších vhodných technických a organizačních opatření k ochraně vašich osobních údajů. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jakým způsobem dodržujeme naše zákonné povinnosti týkající se mezinárodních datových přenosů, kontaktujte prosím pracovníka na pozici Data Privacy Officer. Kontaktní údaje jsou k dispozici v části 7 „Jak nás kontaktovat“ tohoto prohlášení.

3.5 Jak dlouho vaše údaje uchováváme

Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné pro proces vyřízení vaší žádosti o zaměstnání. Pokud budete úspěšní, budeme vaše údaje uchovávat po celou dobu vašeho zaměstnání, aby byly k dispozici, pokud byste se chtěli ucházet o jinou pozice v rámci Vodafone. Pokud vám nebudeme schopni pracovní místo nabídnout, můžeme vaše údaje uchovávat až 2 roky, abychom vás mohli v budoucnu kontaktovat ohledně pozic, které by vás mohly zajímat, ale to pouze pokud získáme váš souhlas, který můžete kdykoliv ve svém profilu uchazeče odvolat.

Vaše údaje budou anonymizovány v souladu s našimi vnitřními pravidly a tyto anonymní záznamy budou uschovány za účelem sledování efektivity našeho procesu náboru a získávání pracovníků. Můžeme například vytvořit přehledy národností uchazečů o různé pozice ve Vodafone za posledních 12 měsíců - v těchto přehledech vás nebude možné identifikovat a navíc můžete kdykoli svůj souhlas odvolat pomocí aktualizace údaje ve svém profilu uchazeče.

4 Vaše práva

a) Právo na opravu nebo aktualizaci údajů: máte právo na opravu údajů, které o vás uchováváme, pokud nejsou správné. Pokud je potřeba aktualizovat údaje, které o vás uchováváme, nebo pokud si myslíte, že mohou být nepřesné, můžete údaje ve svém profilu uchazeče aktualizovat nebo nás kdykoliv v této záležitosti kontaktovat na: careers.czech@vodafone.cz;

b) Právo na přístup: chcete kopii osobních údajů, které o vás uchováváme? O kopii svých osobních údajů můžete požádat zde: askhrcz@vodafone.cz;

c) Právo podat námitku: máte právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů společností Vodafone pro účely uvedené v části 4.2 Jak údaje o vás používáme. Toto zahrnuje například případy, kde se provádí automatizovaná rozhodnutí za účelem screeningu. Pokud chcete proti zpracování podat námitku, můžete svou žádost na svém profilu uchazeče upravit nebo svou žádost stáhnout. Podat námitku nebo napadnout automatizované rozhodnutí, které jsme o vás učinili, můžete zde: askhrcz@vodafone.cz ;

d) Právo na vymazání: za určitých okolností máte právo požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které o vás uchováváme. O vymazání svých údajů můžete požádat zde: askhrcz@vodafone.cz;

e) Právo omezit použití vašich údajů: pokud máte pocit, že vaše osobní údaje, které uchováváme, jsou nepřesné nebo se domníváte, že bychom neměli vaše osobní údaje zpracovávat, můžete mít právo požadovat, abychom zpracování těchto údajů omezili. O omezení zpracování můžete požádat zde: askhrcz@vodafone.cz ;

f) Právo na přenositelnost dat: za určitých okolností budete mít právo vzít si osobní údaje, které jste nám poskytli. O kopii svých osobních údajů můžete požádat zde: askhrcz@vodafone.cz

5 Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času aktualizujeme, a proto vám doporučujeme, abyste je pravidelně kontrolovali na našich webových stránkách v sekci kariéra. Pokud učiníme velkou změnu, uvedeme to na našich webových stránkách v sekci kariéra, které používáte pro podání své žádosti.

6 Jak nás kontaktovat

Máte-li další dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo toho, jak vaše údaje zpracováváme, obraťte se na pracovníka na pozici Data Privacy Officer, a to prostřednictvím emailu: ochranaosobnichudaju@vodafone.cz.

Latest Posts


Just some of our recent awards